AI from the sky

Waar moet de watersector ècht mee aan de slag als het gaat om cybersecurity? En hoe zorgen we er samen voor dat we onze weerbaarheid tegen cyberaanvallen vergroten? Deze vragen stonden centraal in de interactieve bijeenkomst Cybersecurity in de watersector die we op 1 februari samen met de TKI Watertechnologie organiseerden.

Door de grote variatie aan deelnemende organisaties (rijksoverheid, waterschappen, bedrijfsleven) hebben we een goed inzicht verkregen in de uitdagingen rondom cybersecurity vanuit verschillende perspectieven (rijksoverheid, waterschappen, bedrijfsleven). De resultaten uit de bijeenkomst zijn inmiddels al meegenomen in de eerste versie van een breed gedragen programma (BGP Cyberseurity) dat momenteel in samenwerking tussen alle topsectoren wordt ontwikkeld. 

Ook gaan we als DigiShape nauwer samenwerken met het I&W programma ‘Cyberweerbaarheid in de watersector’. Daarbij komt er een nieuwe serie van werksessies, waarin we de genoemde prioriteiten verder uitdiepen. En we gaan een plek op de website inrichten om de tools en resultaten van dit programma met de community te delen.

Opbrengsten uit de bijeenkomst

  • Overzicht van de belangrijkste prioriteiten. Denk daarbij aan procesautomatisering en ketenafhankelijkheid. Daarnaast lijkt de kwetsbaarheid groot als het gaat om systeemaanvallen, waarbij bijvoorbeeld alle waterzuiveringen worden aangevallen, of bijvoorbeeld alle sluizen in de Rijn.
  • Ook belangrijk is dat de schaarste aan talent ertoe leidt dat we meer gaan automatiseren. Hierdoor neemt het belang van cybersecurity in hoog tempo toe.
  • Risico- en crisismanagement rond cybersecurity hebben (veel) meer prioriteit nodig. Belangrijk daarbij is dat we niet eerst dikke rapporten schrijven, maar vooral gaan doen.
  • Meerwaarde zit echt op de samenwerking. Er is een grote behoefte aan een ecosysteem waarin partijen openlijk met elkaar kunnen praten over de uitdagingen, om samen tot een oplossing te komen. Shared resources is mogelijk een belangrijk instrument om de grootste gemene deler uit de uitdagingen te pakken en samen op te lossen.

Presentaties en meer info

mentimeter webinar cybersecurity825

Dijkmonitoring

Met de DigiShape use case Dijkmonitoring willen we dijkmonitoring effectiever en efficiënter maken door gebruik te maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering.

Gerrit Burgers, Rijkswaterstaat

Programmalijn Digitale Dijkmonitoring