DigiShape is een open innovatieplatform van en voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die samen de grote potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten.

De afgelopen jaren zien we dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Door slim gebruik te maken van data-innovaties en digitalisering kan de watersector kosten besparen, de kwaliteit verhogen en risico's beperken. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn dan ook volop bezig om data vanuit verschillende bronnen slimmer in hun bedrijfsprocessen te integreren.

Desondanks worden data, technieken en kennis nog onvoldoende met elkaar gedeeld. Om de snelheid bij te kunnen benen en onze concurrentiekracht te behouden, is het van belang om al lopende initiatieven op het gebied van data science te koppelen en veelbelovende nieuwe technieken te signaleren, uittesten en implementeren. Met dit doel is DigiShape opgericht als proeftuin onder de Topsector Water & Maritiem (TKI Deltatechnologie). We werken samen aan use cases, waaraan iedereen kan bijdragen en waarvan we de data en resultaten met elkaar delen. Zo vergroten we onze gezamenlijke slagkracht en ontwikkelen we innovaties die door de hele sector kunnen worden toegepast.

Programmalijnen

In onze programmalijnen proberen we met behulp van data science en digitalisering innovatieve oplossingen te vinden voor concrete wateropgaven. Denk aan nieuwe manieren van dijkmonitoring of het monitoren van verzilting. Afhankelijk van de uitdaging of het vraagstuk inventariseren we welke data we samen hebben, of we nieuwe databronnen kunnen aanboren en hoe we dit alles kunnen combineren. Daarnaast zoeken we naar nieuwe geavanceerde technieken om data in te winnen of te verwerken.

Datascience for delta's

DigiShape is niet alleen bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van ons watersysteem, maar ook voor experts uit andere sectoren. Denk aan mensen die verstand hebben van nieuwe technieken als data science, machine learning of artificial intelligence. Iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor onze kust, de rivieren, de zee en hun functies (transport, landbouw, drinkwater, etc) en wil bijdragen aan slimme oplossingen is welkom om mee te doen.

Massa, versnelling en inspiratie door verbinding

Vrijwel elke organisatie houdt zich op dit moment bezig met de toepassing van datascience technieken. Het gevaar bestaat dat elk van deze organisaties in isolatie gaat werken aan nieuwe ontwikkelingen. Daardoor ontbreekt het soms aan inspiratie en vinden dubbelingen plaats. DigiShape is de uitgelezen kans om datascience medewerkers en datalabs met elkaar te verbinden om hiermee de noodzakelijke massa te creëren die we nodig hebben om onze internationaal leidende positie te versterken. Daarnaast hebben we ervaren dat de samenwerking binnen DigiShape veel inspiratie oplevert voor de betrokken medewerkers!

digitaalsamen

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek