Thijs de Boer(ENGLISH BELOW) Na al langer betrokken te zijn geweest vanuit de community, sloot in het voorjaar van 2024 Royal HaskoningDHV zich aan als partner bij DigiShape. Met deze stap wil het bedrijf inzetten op verdere samenwerking op het gebied van data standaardisatie en data-uitwisseling. Maar, zo stelt Thijs de Boer, Associate Director Water & Maritime, er liggen ook andere kansen binnen het groeiende netwerk. Hij vertelt erover in dit interview.

Thijs, vertel wat over jezelf en jouw interesse voor digitalisering

“Ik werk al sinds mijn afstuderen Civiele Techniek aan de TU Delft bij Royal HaskoningDHV. Wij zijn een internationaal bedrijf dat opereert op verschillende markten in het fysieke domein. Denk aan ‘energie’, ‘stedelijke ontwikkeling’ en ‘bouw’, maar zelf houd ik me vooral bezig met ‘maritiem’ en ‘water’. In de afgelopen veertien jaar heb ik allerlei rollen gehad en projecten gedaan, met name in de havensector. Data speelt altijd een belangrijke rol, of je nu kijkt naar Afrikaanse havens of naar het Nederlandse watersysteem. Met data science en artificial intelligence kunnen we processen beter begrijpen en optimaliseren. Dit maakt het werk voor mij ook zo boeiend: als ingenieur wil ik creatieve oplossingen bedenken en digitalisering helpt daarbij.”

Wat is voor jullie de reden om als partner bij DigiShape aan te sluiten?

“Digitalisering is één van de pijlers in ons bedrijf en een cruciaal onderdeel van ons werk. De potentie en ontwikkeling zijn enorm. Tegelijkertijd is samenwerking essentieel. We werken continu met allerlei partners samen, door de hele keten heen. Denk aan overheden, havenbedrijven, maar ook kennisinstellingen, aannemers en andere ingenieursbureaus. Als je in die samenwerking alles voor jezelf houdt, dan werkt dat ontzettend inefficiënt en ben je steeds opnieuw het wiel aan het uitvinden. Om digitalisering optimaal in te zetten voor watervraagstukken, moeten we veel meer samenwerken. Daarom sluiten we graag aan bij DigiShape, om samen onderwerpen aan te pakken die we alleen moeilijker in beweging krijgen.””

Welke vraagstukken wil jij inbrengen in DigiShape?

“Data standaardisatie en data-uitwisseling zijn voor ons een belangrijk thema. In de havensector is er bijvoorbeeld nog weinig data standaardisatie, waardoor onze ontwerpen soms niet goed kunnen worden ingelezen door aannemers of havenbedrijven. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor iedereen, in de hele keten. Het zou geweldig zijn als we met DigiShape momentum kunnen creëren om hier samen iets aan te doen.

dike resilience suiteEen ander voorbeeld is de Dike Resilience Suite (zie foto). Deze tool voor het automatiseren van het dijkontwerpproces hebben we onlangs ingediend voor de DigiDare Award en is klaar om breder met andere partijen te delen. Natuurlijk is dat spannend, want we hebben er als bedrijf veel tijd en geld in geïnvesteerd. Maar ja, als we hem níet delen, waarom hebben we hem dan gemaakt? Door in dit soort ontwikkelingen met elkaar samen te werken, ontstaan er nieuwe vervolgvragen en daarmee nieuwe oplossingen. Zo gaat het groeien en werkt iedereen op een steeds hoger niveau. Dat is precies waar DigiShape voor staat.”

Wat vind jij een mooi voorbeeld van digitalisering in de watersector?

“Dat zoek ik vooral in de operationele fase, want ik denk dat daar de grootste kansen, én de grootste uitdagingen liggen. Een applicatie waar wij met Royal HaskoningDHV mee bezig zijn is ‘Smart Mooring’, oftewel ‘Slim Afmeren’. Als een schip in de haven afmeert, wordt het meestal met trossen vastgemaakt aan de kade. Bij slechte weersomstandigheden kan dat risicovol zijn en is de havenmeester verantwoordelijk om het schip op tijd weg te sturen. Vaak gebeurt dit nog op gevoel en ervaring, terwijl je met live data en voorspellingen over golven, wind en scheepsbewegingen veel nauwkeuriger kunt inschatten hoe lang een schip nog veilig ligt. Dat maakt de situatie veiliger, maar ook efficiënter, omdat je schepen minder snel voor niks wegstuurt. Zo’n voorbeeld dat de operatie verder helpt vind ik heel mooi.”

Wat is volgens jou de grootste worsteling als het gaat om samenwerken in de watersector?

“Als je operationele processen wilt veranderen, moet iedereen in de keten anders werken en vertrouwen op wat een ander heeft gemaakt. Dat betekent dat je moet vertrouwen op iets wat een ander heeft gemaakt en eerlijk is eerlijk: soms gaan innovaties ook mis. Daarnaast speelt commercieel voordeel een rol. Wanneer deel je iets met een ander en wanneer houd je het voor jezelf? Dat is een worsteling die we allemaal zullen herkennen: op welk moment in het traject zoek je de samenwerking op? Bij de Dike Resilience Suite hebben we hier een andere afweging in gemaakt dan bij het Smart Mooring project en zo gaat het bij ieder project verschillend. Maar één ding is zeker: als je niet deelt, dan mis je kansen.”

En dan is er natuurlijk de uitdaging van het data uitwisselen?

“Zeker, en wat dat betreft staan wij vooraan in de rij. Met DigiShape kunnen we de belangrijkste partijen bij elkaar brengen om dit ontwikkelpad op te zetten. Als er genoeg partijen aansluiten, creëeren we momentum zodat iedereen uiteindelijk mee wil doen. Als we dat effect met DigiShape bereiken, dan hebben we het goed gedaan denk ik.”

Meer informatie

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Thijs op LinkedIn

--- ENGLISH VERSION (translated by Deepl) ---

Having been involved from the community for some time, Royal HaskoningDHV joined DigiShape as a partner in spring 2024. With this step, the company wants to bet on further cooperation in the field of data standardisation and data exchange. But, says Thijs de Boer, Associate Director Water & Maritime, there are also other opportunities within the growing network. He talks about them in this interview.

Thijs, tell us about yourself and your interest in digitalisation

"I have been working at Royal HaskoningDHV since I graduated in Civil Engineering from TU Delft. We are an international company that operates in various markets in the physical domain. Think 'energy', 'urban development' and 'construction', but I myself am mainly concerned with 'maritime' and 'water'. Over the past 14 years, I have had all kinds of roles and projects, especially in the port sector. Data always plays an important role, whether you look at African ports or the Dutch water system. With data science and artificial intelligence, we can better understand and optimise processes. This also makes the work so fascinating for me: as an engineer, I want to come up with creative solutions and digitalisation helps with that."

What is your reason for joining DigiShape as a partner?

"Digitisation is one of the pillars in our business and a crucial part of our work. The potential and development are huge. At the same time, collaboration is essential. We continuously work with all kinds of partners, throughout the chain. Think governments, port companies, but also knowledge institutions, contractors and other engineering firms. If you keep everything to yourself in that cooperation, it is extremely inefficient and you are constantly reinventing the wheel. To use digitisation optimally for water issues, we need to cooperate much more. That is why we are happy to join DigiShape, to tackle together issues that we find harder to get moving on our own.""

What issues would you like to contribute to DigiShape?

"Data standardisation and data exchange are an important issue for us. In the port sector, for example, there is still little data standardisation, which means that sometimes our designs cannot be read properly by contractors or port companies. This applies not only to us, but to everyone, throughout the chain. It would be great if, with DigiShape, we can create momentum to do something about this together.

Another example is the Dike Resilience Suite. We recently submitted this tool for automating the dyke design process for the DigiDare Award and is ready to share more widely with other parties. Of course this is exciting, as we as a company have invested a lot of time and money in it. But then again, if we don't share it, why did we make it? By collaborating with each other in developments like this, new follow-up questions arise and thus new solutions. That's how it starts to grow and everyone works at an ever higher level. That is exactly what DigiShape stands for."

What do you think is a great example of digitalisation in the water sector?

"I look for that mainly in the operational phase, because I think that's where the biggest opportunities, as well as the biggest challenges, lie. One application we are working on with Royal HaskoningDHV is 'Smart Mooring'. When a ship moors in port, it is usually secured to the quay with mooring lines. In bad weather conditions, this can be risky and the harbour master is responsible for steering the ship away in time. Often, this is still done by feeling and experience, whereas with live data and predictions about waves, wind and ship movements, you can estimate much more accurately how long a ship is still safe. This makes the situation safer, but also more efficient, because you are less likely to send ships away for nothing. Such an example that helps the operation further I think is very nice."

What do you think is the biggest struggle when it comes to collaboration in the water sector?

"If you want to change operational processes, everyone in the chain has to work differently and rely on what someone else has made. That means relying on something someone else has made, and fair is fair: sometimes innovations also go wrong. In addition, commercial advantage plays a role. When do you share something with someone else and when do you keep it for yourself? That's a struggle we will all recognise: at what point in the journey do you seek collaboration? With the Dike Resilience Suite, we weighed this up differently from the Smart Mooring project, and so it goes for every project differently. But one thing is certain: if you don't share, you miss opportunities."

And then, of course, there is the challenge of data sharing?

"Certainly, and in that respect we are at the front of the queue. With DigiShape, we can bring the key parties together to set up this development path. If enough parties join, we create momentum so that everyone eventually wants to join in. If we achieve that effect with DigiShape, I think we have done well."

More information

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Thijs on LinkedIn

Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat

Over Digishape