WaterveiligheidKunnen we de Nederlandse waterkeringen op een efficiëntere en effectievere manier monitoren, beheren en versterken door slimmer gebruik te maken van data? 

we de dijken vooral op visuele wijze: een dijkwacht loopt langs de dijk en rapporteert op basis van ervaring de mogelijke problemen. Voor plannen van versterken wordt er ook grondonderzoek met instrumenten gedaan, maar dat is arbeidsintensief en kostbaar.

Onder waterbeheerders groeit de overtuiging dat dijkmonitoring effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd als we gebruik maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering. Door data van onder andere satellieten en drones te gebruiken, nemen we andere patronen waar dan met het blote oog en meetinstrumenten op een paar plekken. Zo krijgen we een vollediger informatiebeeld. Door vanuit grote hoogte naar dijken te kijken, zien we bijvoorbeeld dat dijken licht deformeren en heen en weer bewegen, maar hoe dit precies werkt weten we nog niet. Met behulp van nieuwe technieken kunnen we belangrijke verschijnselen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld:

  • de ontwikkeling van scheuren in dijken;
  • de invloed die veranderingen in de omgeving hebben op dijkstabiliteit;
  • de invloed van de ondergrond of grasbekleding;
  • hoe waterspanning werkt bij hoog en laag water.

Hoe meer inzicht we hebben in de verschijnselen die zich op, onder, in en rond dijken afspelen, hoe meer we voorspellend kunnen optreden en hoe gerichter en grondiger we te werk kunnen gaan. We hoeven geen maatregelen te nemen ‘voor het geval dat', maar weten op welke plekken we ons moeten richten om de veiligheid te blijven garanderen. Zelfs als het uitzonderlijke of extreme situaties betreft.

In de Digishape programmalijn Digitale Dijkmonitoring inventariseren we de informatieopgaven waar waterbeheerders voor staan en op welke manier we deze met behulp van data en nieuwe technieken kunnen oplossen. Daarbij onderzoeken we welke beschikbare data er al rondom waterkeringen zijn, maar ook welke nieuwe methodes en technieken we kunnen gebruiken zoals satellietdata en analyselabs. We zijn in mei 2019 begonnen en gaan ons richten op een aantal concrete projecten. De volgende zijn al benoemd:

  • Verbetering inzicht ondergrond waterkeringen door combineren van databronnen
  • Monitoring impact droogte op waterkeringen met satellieten
  • Digital twin waterkering
Bosscherveld Lidar 2021
Bosscherveld Lidar 2021

ENGLISH BELOW Dit is een initiatief van TU Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap...

Zeewering West-Kapelle

Met de use case Logistieke simulatie toolbox integreren we ons inzicht in het watersysteem met kennis over de logistiek. Deze economische component maakt het extra interessant

Mark van Koningsveld, TU Delft

Programmalijn Water en Logistiek