Bosscherveld Lidar 2021ENGLISH BELOW Dit is een initiatief van TU Delft in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Nelen & Schuurmans, Wetterskip Fryslân en Waterschap Aa en Maas.

Afbeelding: hoogwatersituatie Maas obv LiDAR in juli 2021

Aanleiding

Nederland heeft zo’n 225.000 kilometer aan watergangen, variërend van rivieren en kanalen tot aan poldersloten, greppels en grachten. In de kleinere watergangen wordt de waterstand vanwege kostenefficiëntie vaak niet bemeten, terwijl dit wel belangrijk is om het waterpeil te monitoren.

Projectbeschrijving

Het DigiShape seedmoney 2023 project ‘Algoritmische bepaling van waterstanden met remote sensing’ heeft als doel om met behulp van algoritmes waterstanden af te leiden uit LiDAR datasets en tevens de toegankelijkheid van LiDAR data te verbeteren. LiDAR data wordt al ingewonnen voor diverse doeleinden, maar nog weinig gebruikt om waterstanden af te leiden. Dit komt enerzijds door de complexe datastructuur.

Resultaat: toolbox Heron

Binnen dit project is de toolbox, genaamd Heron, ontwikkeld om gebruiksvriendelijk LiDAR data te verwerken en filteren tot laagdrempelige informatie van waterstanden op een kaart en/of als een veelgebruikt GIS-bestand (geotif). De toolbox is getoetst op datasets van enkele organisaties en heeft geleid tot bruikbare resultaten. Op basis van deze succesvolle uitkomsten hopen we het gebruik van (beschikbare) LiDAR data aan te moedigen, wat zal leiden tot een beter inzicht in de toestand van het watersysteem. De toolbox is generiek opgezet en niet enkel bruikbaar voor analyses op watergangen. In een vervolgonderzoek is het interessant of deze ook toepasbaar is om bodemdaling te signaleren.

Rapport en code

Meer informatie

Interview met Thomas Berends van TU Delft (augustus 2023).

ENGLISH VERSION (translated by Deepl)

This is an initiative of TU Delft in cooperation with Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Nelen & Schuurmans, Wetterskip Fryslân and Waterschap Aa en Maas.

Reason

The Netherlands has some 225,000 kilometers of watercourses, ranging from rivers and canals to poldersloten, ditches and canals. In the smaller watercourses, the water level is often not measured due to cost efficiency, while it is important to monitor the water level.

Project description

The DigiShape seedmoney 2023 project 'Algorithmic determination of water levels with remote sensing' aims to use algorithms to derive water levels from LiDAR datasets and also to improve the accessibility of LiDAR data. LiDAR data is already collected for various purposes, but is still little used to derive water levels. This is partly due to the complex data structure.

Result: toolbox Heron

Within this project the toolbox, named Heron, was developed to process and filter user-friendly LiDAR data into low-threshold information of water levels on a map and/or as a commonly used GIS file (geotif). The toolbox has been tested on datasets from a few organizations and has led to useful results. Based on these successful outcomes, we hope to encourage the use of (available) LiDAR data, which will lead to a better understanding of the state of the water system. The toolbox is generic and not only useful for analyses on watercourses. In a follow-up study it will be interesting whether it is also applicable to detect subsidence.

Report and code

Learn more

Interview with Thomas Berends - TU Delft (August 2023).

Contactpersonen

Thomas Berends, Consultant watermanagement bij Nelen & Schuurmans en Researcher operational watermanagement bij TU Delft

Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform