Hanneke van der Klis(English below) Hanneke van der Klis, verantwoordelijk voor de 'digital transformation' bij Deltares, is één van de oprichters van DigiShape. Zij zit het DigiShape partnerberaad voor en gaat samen met Chris Karman en Arnold Lobbrecht het nieuwe toepassingsgebied Water en Klimaat binnen de Nederlandse AI coalitie (NL AIC) trekken. In dit interview vertelt Hanneke over het belang van deze ontwikkeling voor de digitalisering van de watersector.

Hanneke, wat is jouw achtergrond?

“Na mijn studie Toegepaste Wiskunde heb ik promotieonderzoek gedaan in Delft. Daarna ben ik bij Delft Hydraulics gaan werken, een voorloper van Deltares. Inmiddels zit ik een flinke tijd in het management van Deltares en ben ik eindverantwoordelijk voor onze digitale transformatie. Dat houdt in dat we data science en kunstmatige intelligentie in het hart van de Deltares gereedschapskist willen krijgen, zodat we onder andere onze inhoudelijke wateropgaven beter en sneller kunnen oplossen. Daar ligt ook het lijntje naar DigiShape, waar ik van het begin af aanbij betrokken ben.”

Hoe heb jij DigiShape vanaf de start zien groeien?

“Als een echt succesverhaal. In 2019 zijn de partijen Van Oord, Rijkswaterstaat en Deltares van start gegaan met wat toen een ‘proeftuin vanuit de Topsector Water’ werd genoemd. We zochten elkaar op om digitale sleuteltechnologie actiever te koppelen aan waterbeheer en klimaat. Want hoewel de verbindingen tussen partijen in de watersector heel sterk zijn, is de vertaling van nieuwe digitale technologieën naar concrete toepassingen best lang een ondergeschoven kindje gebleven. De komst van DigiShape heeft dat veranderd. Met een netwerk van honderden professionals en achttien partners zijn we hét platform geworden dat invulling geeft aan de behoefte en noodzaak om de digitale transformatie goed op de wateragenda te krijgen.”

Wat is volgens jou de sleutel tot dit succes van DigiShape?

“Dat er bij de partners een intrinsieke motivatie is om mee te doen. DigiShape heeft geen zak met geld, waaruit we onze projecten kunnen financieren, en toch doet iedereen mee. We leggen als partners een beetje geld in om DigiShape draaiende te houden en dragen vooral zelf bij aan wat er in het platform gebeurt. We schrijven samen voorstellen, initiëren projecten en organiseren bijeenkomsten om elkaar te inspireren. Dat alle bestaande partners weer drie jaar verder willen en er nieuwe partners in de rij staan om aan te sluiten, laat zien dat we een dynamiek teweeg hebben gebracht die aanstekelijk werkt. Ik ben daar trots op en vind het een eer om het partnerberaad voor te zitten.”

Wat betekent de aansluiting van DigiShape bij de Nederlandse AI coalitie (NL AIC)?

“De Nederlandse AI coalitie brengt honderden bedrijven, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen bij elkaar, die samen de toepassing van kunstmatige intelligentie willen bevorderen. Dat doen ze aan de hand van verschillende domeinen, bijvoorbeeld Gezondheid en Zorg of Energie en Duurzaamheid. Ik heb samen met Chris Karman, Arnold Lobbrecht en een groep geïnteresseerden gewerkt aan een pleidooi om Water en Klimaat toe te voegen aan de NL AIC. We gaan vanuit DigiShape nu een initiatief leiden, dat de verbinding tussen de AI-wereld en de waterwereld moet vergroten. Samen met Arnold en Chris zal ik hier een actieve rol in hebben, maar ik ben uiteraard ook benieuwd wie zich verder nog aansluit. We doen nu eerst een paar stappen terug om samen met de DigiShape community te bepalen hoe we Water en Klimaat in de NL AIC willen gaan inrichten.”

Waarom is deze verbinding met NL AIC zo belangrijk voor de digitalisering van de watersector?

“Hoewel er in de watersector best wat mensen zijn, die verstand hebben van AI, zijn we in de eerste plaats waterspecialisten. Nu we bij de NL AIC zijn aangesloten, krijgen we meer toegang tot AI-specialisten, die geen waterbouw hebben gestudeerd, maar hun hele loopbaan al bezig zijn om AI algoritmen te ontwikkelen. Als we deze mensen verbinden met onze eigen AI-specialisten, ben ik benieuwd welke watervraagstukken nieuwe oplossingen gaan vinden. En daarnaast gebeurt er al heel veel binnen de NL AIC, waar we gebruik van kunnen maken. Zo zijn er focuslijnen voor data delen, research en innovatie, startups, mensgerichte AI en human capital, waar we ons voordeel mee kunnen doen. Ook laten we ons graag inspireren door toepassingen uit de andere domeinen en andersom.”

Welke AI-toepassingen uit andere domeinen vind jij zelf interessant?

“In de sector Landbouw en Voeding ontwikkelen ze toepassingen die op plantniveau kunnen bepalen welke voeding een plantje nodig heeft. Als ik door mijn oogharen kijk, zie ik een verbinding met de droogteproblematiek waar wij in de watersector mee worstelen. In de gezondheidszorg kunnen ze met beeldherkenning dingen in een lijf ontdekken, die anders alleen door een getraind oog van een arts worden opgemerkt. Ook in de watersector doen we veel met beeldherkenning, misschien kunnen we elkaar op dat vlak inspireren. Verder denk ik dat we met name in het operationeel waterbeheer grote voordelen kunnen halen uit AI. De enorme bak met data, die we op dat vlak hebben, moet toch optimaler te benutten zijn dan we nu doen. Hoe dit er precies uit gaat zien, weet ik nog niet. Ik kijk er ontzettend naar uit om te ontdekken wat er vanuit de NL AIC kan ontstaan.”

Wat maakt dit voor jou de leukste baan van de wereld?

“Mijn eigen vak van de moderne wiskunde komt hier samen met waar ik mijn hart aan heb verpand: de wereld van water en ondergrond. Vanuit de managementfunctie die ik heb, midden in de Nederlandse watersector, kan ik de twee helpen verbinden. We hebben het hier over technologie en kennis die zo snel zijn opgekomen, dat vooral jonge mensen ermee bezig zijn. Dat zijn mensen die meestal nog niet aan de management tafel zitten. Ik vind het prachtig om deze mensen en partijen bij elkaar te brengen, de digitaliseringsslag te leiden en mijn steentje bij te dragen zodat dat AI de watersector in kan stromen!”

Meer informatie

  • Lees meer over aansluting bij de Nederlandse AI Coalitie in dit nieuwsbericht van 30 november 2023 of neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Download het Whitepaper over Water en Klimaat in de Nederlandse AI Coalitie.
  • Website NL AIC
  • Website Deltares
  • LinkedIn Hanneke van der Klis

--- ENGLISH VERSION (powered bij DEEPL) ---

Hanneke van der Klis, responsible for 'digital transformation' at Deltares, is one of the founding members of DigiShape. She chairs the DigiShape partner council and, together with Chris Karman and Arnold Lobbrecht, will pull the new scope Water and Climate within the Dutch AI coalition (NL AIC). In this interview, Hanneke talks about the importance of this development for the digitisation of the water sector.

Hanneke, what is your background?

"After studying Applied Mathematics, I did PhD research in Delft. Then I started working at Delft Hydraulics, a predecessor of Deltares. I have now been in the management of Deltares for quite some time and am ultimately responsible for our digital transformation. That means we want to get data science and artificial intelligence at the heart of the Deltares toolbox, so that we can solve our substantive water tasks better and faster, among other things. That is also where the line to DigiShape lies, which I have been involved in from the start."

How have you seen DigiShape grow from its start?

"As a real success story. In 2019, the parties Van Oord, Rijkswaterstaat and Deltares launched what was then called a 'living lab from the Top Sector Water'. We looked for each other to link digital key technology more actively to water management and climate. Because although the connections between parties in the water sector are very strong, the translation of new digital technologies into concrete applications has remained a neglected child for quite a long time. The arrival of DigiShape has changed that. With a network of hundreds of professionals and eighteen partners, we have become the platform that fulfils the need and necessity to get digital transformation properly on the water agenda."

What do you think is the key to this success of DigiShape?

"That there is an intrinsic motivation among the partners to participate. DigiShape does not have a bag of money from which to fund our projects, and yet everyone participates. As partners, we put in a bit of money to keep DigiShape running and mainly contribute ourselves to what happens in the platform. We write proposals together, initiate projects and organise meetings to inspire each other. The fact that all existing partners want to continue for another three years and new partners are queuing up to join shows that we have created a momentum that is contagious. I am proud of that and consider it an honour to chair the partner council."

What does DigiShape's affiliation with the Dutch AI coalition (NL AIC) mean?

"The Dutch AI coalition brings together hundreds of companies, governments, research and educational institutions that together want to promote the application of artificial intelligence.They do this based on different domains, for example Health and Care or Energy and Sustainability.Together with Chris Karman, Arnold Lobbrecht and a group of interested parties, I worked on a plea to add Water and Climate to the NL AIC.We will now lead a working group from DigiShape to increase the connection between the AI world and the water world.Together with Arnold and Chris, I will have an active role in this, but of course I am also curious to see who else joins.We are now first taking a few steps back to determine together with the DigiShape community how we want to set up the Water and Climate working group in the NL AIC."

Why is this connection with NL AIC so important for the digitisation of the water sector?"

Although there are quite a few people in the water sector, who know about AI, we are primarily water specialists.Now that we have joined the NL AIC, we get more access to AI specialists, who have not studied water engineering, but have spent their entire careers developing AI algorithms.If we connect these people with our own AI specialists, I am curious to see what water issues will find new solutions.And besides that, there is already a lot happening within the NL AIC that we can make use of.For instance, there are focus lines for data sharing, research and innovation, startups, human-centred AI and human capital that we can benefit from.We also like to be inspired by applications from the other domains and vice versa."

What AI applications from other fields do you personally find interesting?

"In the Agriculture and Nutrition sector, they are developing applications that can determine at the plant level what nutrition a plant needs.When I look through my eyelashes, I see a connection to the drought problem we are struggling with in the water sector.In healthcare, they can use image recognition to detect things in a body that would otherwise only be noticed by a trained eye of a doctor.In the water sector too, we do a lot with image recognition, maybe we can inspire each other in that area.Furthermore, I think we can get great benefits from AI, especially in operational water management.Surely it must be possible to use the enormous container of data we have in that area more optimally than we do now. What exactly this will look like, I don't know yet. I am incredibly looking forward to discovering what can emerge from the NL AIC."

What makes this the most enjoyable job in the world for you?

"My own subject of modern mathematics comes together here with what I have set my heart on: the world of water and subsoil. From the management position I have, in the middle of the Dutch water sector, I can help connect the two.We are talking here about technology and knowledge that have emerged so quickly that young people in particular are involved in it.These are people who are usually not at the management table yet.I love bringing these people and parties together, leading the digitalisation drive and doing my bit so that that AI can flow into the water sector!"

Read more

  • Read more about joining the Dutch AI Coalition in this news release dated 30 November 2023 or contact Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Download the Whitepaper over Water en Klimaat in de Nederlandse AI Coalitie.
  • Website NL AIC
  • Website Deltares
  • LinkedIn Hanneke van der Klis
Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Project Markermeer-IJmeer