Vaste laagHoe kunnen we nieuwe digitale technieken inzetten en tools ontwikkelen om een nauwkeurig en gebiedsdekkend beeld te krijgen van de rivierdiepte en de bodemliging? Deze vraag staat centraal in de use case Rivierdiepte.

De diepte van rivieren is een levendig verschijnsel. Door de vorm van de rivier, de sedimentatie en erosie van sediment, de afvoer en stroming en de bodemsamenstelling vertoont de rivierbodem een dynamisch gedrag op verschillende tijdschalen. Daarnaast daalt de bodem een paar centimeter per jaar in grote delen van de Rijntakken doordat het riviersysteem niet in evenwicht is. Om de rivier op voldoende diepte te houden voor onder andere de scheepvaart, wordt de bodem van rivieren regelmatig gebaggerd en gemonitord in de vaarweg. Ook vanuit andere opgaven in het rivierengebied, zoals ontgrondingskuilen, ondieptes en rivierduinen, is het belangrijk om een nauwkeurig beeld van de rivierdiepte en de bodemligging te hebben.

Beter gebiedsdekkend beeld over de tijd

Het monitoren van de rivierdiepte wordt vooral door Rijkswaterstaat en de baggeraars gedaan, die met een multibeam sensor onder het schip op en neer varen om de rivierbodem af te scannen. In de use case Rivierdiepte onderzoeken we of we de monitoring van de rivierdiepte kunnen verbeteren en efficiënter kunnen maken door nieuwe digitale technieken in te zetten en/of met elkaar te combineren. Ook willen we kijken of er nieuwe relevante data zijn, zoals bijvoorbeeld Covadem en satellietdata, die we kunnen verbinden met wat er al beschikbaar is. Zo verwachten dat we tot een beter gebiedsdekkend gedetailleerd beeld te komen van de rivierbodem en deze beter te kunnen volgen over de tijd.

Met een betere duiding van de waterdiepte en rivierbodemligging krijgen we onder andere meer begrip van het migratiegedrag van rivierduinen, het ontstaan van erosiekuilen en interactie met kunstwerken. Ook kunnen we onze numerieke modellen verbeteren.

Oproep aan de community

We op zoek naar:

  • nieuwe databronnen en technologieën die inzicht kunnen geven in rivierdiepte;
  • partijen die belang hebben bij een beter en efficienter inzicht in rivierdiepte en de bodem;
  • partijen die wellicht buiten het reguliere rivierbeheer werken en willen bijdragen met data science en andere digitale technieken;
  • out-of-the box denkers die helpen innoveren.

Heb je interesse of ideeën? Neem contact op met Johan Boon.

Contactpersonen

Johan BoonJohan Boon
Hoofd Rivierkunde en binnenvaart bij Deltares
johan.boon@deltares.nl
+31 (0) 6 51 24 97 76

Sluis

Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het zeker dat we op een andere manier gaan varen. Maar hoe dat er precies uitziet, en welke gevolgen dat heeft voor onze infrastructuur, daar is nog geen eenduidig beeld over. Om hier een gezamenlijke aanpak voor te ontwikkelen, moeten we heel nauw samenwerken als watersector. Dat doen we binnen DigiShape.

Tom van der Schelde (RWS), programmalijn trekker Water en Logistiek

Programmalijn Water en Logistiek