Bosscherveld LiDAR 2021(ENGLISH BELOW) Het DigiShape seedmoney 2023 project ‘Algoritmische bepaling van waterstanden met remote sensing’ heeft een toolbox ontwikkeld, waarmee LiDAR data op een gebruikersvriendelijke manier kunnen worden verwerkt en gefilterd tot laagdrempelige informatie van waterstanden op een kaart en/of als een veelgebruikt GIS-bestand (geotif).

Afbeelding: hoogwatersituatie Maas obv LiDAR in juli 2021

De toolbox is getoetst op datasets van enkele organisaties en heeft geleid tot bruikbare resultaten. Op basis van deze succesvolle uitkomsten hopen we het gebruik van (beschikbare) LiDAR data aan te moedigen, wat zal leiden tot een beter inzicht in de toestand van het watersysteem. De toolbox is generiek opgezet en niet enkel bruikbaar voor analyses op watergangen. In een vervolgonderzoek is het interessant of deze ook toepasbaar is om bodemdaling te signaleren.

Rapport en code

Meer informatie

Meer informatie over het project Algoritmische bepaling van waterstanden vind je op de projectpagina.

ENGLISH VERSION (translated by Deepl)

The DigiShape seedmoney 2023 project 'Algorithmic determination of water levels with remote sensing' has developed a toolbox, which can be used to process and filter LiDAR data in a user-friendly way into low-level information of water levels on a map and/or as a commonly used GIS file (geotif).

The toolbox has been tested on datasets from a few organizations and has produced useful results. Based on these successful outcomes, we hope to encourage the use of (available) LiDAR data, which will lead to a better understanding of the state of the water system. The toolbox is generic and not only useful for analyses on watercourses. In a follow-up study it will be interesting whether it is also applicable to detect subsidence.

Report and code

The toolbox, called Heron, is publicly published on Github: https://github.com/tberends/heron. You can also find the instructions on how to use it here.
pdfReport: explanation of project and development steps

Learn more

More information about the Algorithmic Determination of Water Levels project can be found on the project page.

Project 3D platform

We visualiseren de Noordzee via een VR-bril met een koptelefoon. Zo kun je vanuit verschillende gezichtspunten, zowel onder water als boven water zien en horen wat er gebeurt als je een windmolenpark op zee bouwt of als er een boot komt overvaren. Alles wat je beleeft is gebaseerd op echte data, dus niet fictief. Dat is volgens mij uniek, ik heb hier in ieder geval nog geen andere voorbeelden van gezien.

Petra Jeurissen, RWS

Project 3D platform