Bezwijkproef(English below) In vrijwel alle kade- en damwandprojecten worden grote hoeveelheden data verzameld, die ook voor andere doeleinden gebruikt zouden kunnen worden. Denk aan het bepalen hoeveel extra belasting een kade nog aan zou kunnen, wanneer bijvoorbeeld overwogen wordt grotere kranen te gebruiken. Of het beter inschatten van de verwachte levensduur en dus het moment waarop onderhoudswerkzaamheden of vervanging moeten plaatsvinden. Hierbij speelt groutanker testdata en corrosie een grote rol. Op dit moment worden deze data niet standaard ontsloten, waardoor dit soort nieuwe toepassingen niet kunnen worden ontwikkeld.

Doel van dit project

Binnen dit project zijn twee pilots opgestart: 

  1. Data van ankerproeven. Veel grondkerende constructies, zoals kademuren en damwanden, worden voorzien van groutankers in de grond om ervoor te zorgen dat de kademuur stabiel blijft. De groutankers zijn 20 tot 70 meter lang en worden om de 2 tot 5 meter aangebracht. Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de ankers te garanderen worden deze constructieonderdelen direct na de aanleg onderworpen aan een uitgebreide kwaliteitscontrole: de zogenaamde controleproeven, geschiktheidsproeven en incidentele bezwijkproeven. Het doel van deze pilot is om de relevante data over groutankers bij elkaar te brengen en te ontsluiten. Op basis hiervan willen we nieuwe nuttige inzichten over de kademuren verkrijgen. Bijvoorbeeld of ze zwaarder belast kunnen worden, wanneer ze geinspecteerd en beheerd moeten worden, maar ook hoe we ze in de toekomst nog efficiënter en duurzamer kunnen bouwen
  2. Data over corrosie van damwanden. Hoe zouter het water, hoe gevoeliger damwanden over het algemeen zijn voor corrosie. Door relevante data te verzamelen en te verwerken, kunnen we gerichter voorspellen wanneer er beheer en onderhoud van damwanden nodig is.

Het doel van beide pilots is om de relevante data bij elkaar te brengen en te ontsluiten en op basis hiervan nieuwe nuttige inzichten over de kademuren te verkrijgen. Dit doel is onder te verdelen in drie delen:

  1. Inventariseren welke data over groutankers en corrosie beschikbaar zijn, wie de eigenaren zijn en in welk standaard format met bijbehorende metadata deze gedeeld kunnen worden.
  2. In kaart brengen hoe deze gestandaardiseerde data onder één collectie gebracht kunnen worden die opgeslagen en vindbaar gemaakt wordt via de 4TU research data repository.
  3. Laten zien hoe de data vanuit de 4TU research data repository gemakkelijk gevonden kan worden en gebruikt om nieuwe inzichten mee te genereren met betrekking tot het beheren en gebruiken van kademuren.

Partners en samenwerking

Aan deze pilot werken mee: Port of Rotterdam, Royal HaskoningDHV, Deltares, Jetmix en TU Delft secties Ports and Waterways en Geo-Engineering. Technische ondersteuning voor het uploaden naar en downloaden van de 4TU research data repository wordt geboden door TU Delfts Digital Competence Centre.

Stand van zaken eind 2023

Het afgelopen jaar hebben de samenwerkingspartners gewerkt aan twee overeenkomsten om data van de Port of Rotterdam met de TU Delft te delen; één voor groutanker data en één voor corrosie data. De overeenkomst is zo opgesteld, dat deze eenvoudig kan worden aangepast als er nieuwe soorten data nodig zijn. 

Terwijl deze overeenkomsten werden opgesteld, is er bij de TU Delft ook gewerkt aan scripts om de data in te lezen en op een nuttige manier te verwerken. Alle noodzakelijke voorwaarden om data te gaan verzamelen en analyseren zijn dus gecreëerd.

Uitdagingen die de onderzoekers nu tegenkomen, is dat veel van de historische data over groutankers en corrosie niet of niet toegankelijk lijken te zijn. Bijvoorbeeld de aannemers die de betreffende tests voor de Port of Rotterdam hebben uitgevoerd, hebben de gegevens vaak niet volledig of in een onhandig formaat aangeleverd, waardoor het nu veel werk is om ze toegankelijk te maken. Denk aan foto’s, pdf’s of screenprints van Excel-bestanden, waardoor de gegevens niet direct kunnen worden gebruikt.

De samenwerkingspartners richten zich nu op de inzichten die wel uit de historische data te halen zijn. Zo werkt Luca Flessati van de TU Delft aan geavanceerde statistische benaderingen om uit een beperkte hoeveelheid gegevens toch nuttige conclusies te kunnen trekken over het ontwerp van damwanden en kademuren.

Formats voor data op het gebied van grout anker tests en corrosie

In de toekomst wordt verwacht dat data over corrosie- en groutankerproeven op een gestandaardiseerde manier worden verzameld, aangeleverd en verwerkt. Hiervoor is in samenwerking met Royal HaskoningDHV een standaardformaat voor grout anker testen ontwikkeld. Een bètaversie is openbaar beschikbaar op Luca Flessati’s github. Daar vind je ook een eenvoudig Python-script om de basistest een interpretatie te geven volgens de huidige normen. Ook dit script is nog in bètaversie en je kunt alle bugs melden op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het kost echt heel weinig tijd om deze data te verzamelen,” geeft Luca aan, “alleen het moet wel gebeuren. Hiervoor moet zowel opdrachtgevers als aannemers zich er bewust van zijn dat het belangrijk is om dit gedisciplineerd te doen, zodat we hen in de toekomst kunnen helpen om veiligere, stevigere en duurzamere constructies te bouwen. De Basis Registratie Ondergrond met informatie over sonderingen in heel Nederland, laat zien dat het kan.”

Wat corrosie data betreft, is er een standaard op maat gemaakt voor de Port Of Rotterdam. Deze kan op dit moment nog niet worden gedeeld, maar als je vragen of ideeën hebt, kun je contact opnemen met Luca Flessati via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto: Bezwijkproef. Bron: Jetmix.

--- ENGLISH VERSION (translated by Deepl) ---

Data anchor tests and corrosion

In almost all quay and sheet piling projects, large amounts of data are collected, which could also be used for other purposes. Think about how much extra load a quay could still handle, when considering using larger cranes, for example. Or better estimating the expected lifespan and thus the time when maintenance work or replacement should take place. Here, data on grout anchor tests and corrosion plays a major role. At present, this data is not routinely made available, preventing the development of new applications of this kind.

Aim of this project

Two pilots were launched within this project:

  1. Data from anchor tests. Many earth retaining structures, such as quay walls and sheet piling, are reinforced with anchors grouted in the ground to ensure the wall stability. Grout anchors are 20 to 70 metres long and are installed every 2 to 5 metres. To ensure the safety and reliability of the anchors, these structural components are subjected to extensive quality control immediately after construction: so-called acceptance, suitability tests and investigation (failure) tests. The aim of this pilot is to bring together and disclose the relevant data on grout anchors. Based on this, we want to gain new useful insights about the global quay wall response. For example, whether loads can be increased or not, when inspection and retrofitting interventions should take place, but also how we can build them even more efficiently and sustainably in the future.
  2. Data on corrosion of sheet piling. The saltier the water, the more susceptible sheet-pile walls generally are to corrosion. By collecting and processing relevant data, we can more accurately predict when management and maintenance of sheet piling is needed.

The aim of both pilots is to bring together and access the relevant data and, based on this, gain new useful insights about the quay walls. This goal can be divided into three parts:

  1. Inventory what data on grout anchors and corrosion are available, who the owners are and in what standard format with associated metadata these can be shared.
  2. Mapping how these standardised data can be brought under one collection to be stored and made findable via the 4TU research data repository.
  3. Demonstrate how the data from the 4TU research data repository can be easily found and used to generate new insights related to managing and using quay walls.

Partners and collaboration

Participating in this pilot are: Port of Rotterdam, Royal HaskoningDHV, Deltares, Jetmix and TU Delft sections Ports and Waterways and Geo-Engineering. Technical support for uploading to and downloading from the 4TU research data repository is provided by TU Delft's Digital Competence Centre.

State of affairs at the end of 2023

Over the past year, the cooperation partners have worked on two agreements to share Port of Rotterdam data with TU Delft; one for grout anchor data and one for corrosion data. The agreement has been drafted so that it can be very simply adapted when new types of data are necessary, only the last part needs to be changed to start working on these as well.

While these agreements were being drawn up, TU Delft also worked on scripts to read in the data and process it in a useful way. All the necessary conditions to start collecting and analysing data have thus been created.

Challenges that the researchers now face is that much of the historical data on grout anchors and corrosion appears to be difficult to access. For instance, the contractors who carried out the relevant anchor tests for the Port of Rotterdam often supplied the incomplete data or in awkward formats, so now a lot of work is necessary for using it. Think photos, PDFs or screen prints of Excel files, which means the data cannot directly be used.

Collaborative partners are now focusing on the insights that can be extracted from historical data. For instance, Luca Flessati from TU Delft is working on an advanced approaches to still be able to draw useful conclusions about the design of sheet piling and quay walls with a limited amount of data.

Formats for data on grout anchor tests and corrosion

In the future, it is expected that data on corrosion and grout anchors tests will be collected, delivered, and processed in a standardized manner. A standard format for grout anchor tests has been developed in collaboration with Royal HaskoningDHV for this purpose. A beta version is publicly available on Luca Flessati’s github. There you will also find a simple Python script to give the basic test an interpretation, according to the current standards. This script is still in beta version as well and you can report all the bugs to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

"It really takes very little time to collect this data," indicates Luca, "only it has to be done. For this, both clients and contractors need to be aware that it is important to do this in a disciplined way so that we can help them build safer, more reliable and more sustainable structures in the future. The Basis Registratie Ondergrond with information on soil investigations throughout the Netherlands, shows that it can be done."

As far as corrosion data is concerned, a standard was specifically tailored for the data of Port Of Rotterdam. For this reason, it can’t be shared at this point, but if you have any questions, curiosities or ideas, you can contact Luca Flessati at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Photo: Failure test. Source: Jetmix.

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners