Infographic(ENGLISH BELOW) Op 2 juli organiseren we een werksessie vanuit de NL AIC werkgroep Water en Klimaat. Tijdens deze sessie gaan we uses cases identificeren, die de aanpak van de problematiek door de klimaatverandering kunnen versnellen. Heb jij verstand van wiskunde, Machine Learning of AI en wil je concrete cases uitwerken over dit maatschappelijke vraagstuk? Meld je aan.

Praktisch

Waarom meer AI in Water en Klimaat?

De steeds sneller gaande klimaatverandering zorgt voor extremen die we niet op tijd het hoofd kunnen bieden. Denk aan de waterbom in juli 2021 boven Zuid-Limburg, België en Duitsland, die in ons land een immense schade aanbracht en in het buitenland zelfs vele levens eiste. Of de langere periodes van droogte, die de toegang tot zoet water onder druk zetten. 

Met alle waterkennis die we hebben, zijn we van in ons land ontzettend goed in het doen van voorspellingen voor de toekomst en kunnen we ons waterbeheer en onze maatregelen hierop inrichten. Maar: het gaat niet snel genoeg. Met het tempo waarin klimaatverandering plaatsvindt, kunnen we op basis van de traditionele klimaatmodellen steeds minder accuraat voorspellen wat er wanneer en op welke plek in de toekomst gaat gebeuren.

De toepassing van AI en Machine Learning kan hier uitkomst bij bieden. Door in de proeftuin 'Water en Klimaat' samen te werken met AI-specialisten en de industrie kunnen we onze gezamenlijke rekenkracht vergroten en nieuwe, innovatieve oplossingen ontwikkelen die de maatschappij als geheel ten goede komen.

Voor wie?

AI-onderzoekers, Machine Learning experts, wiskundigen, eindgebruikers en probleemeigenaren met watervraagstukken vanuit overheid en markt. 

Concept programma

12:30 inloop met een broodje
13:30 start programma
      - introductie door Arnold Lobbrecht en Chris Karman
      - perspectieven vanuit de wetenschap
14:45 ophalen concrete ideeen voor projecten/cases
15:00 uitwerken ideeën in Open Space
16:00 terugkoppeling plenair
16:30 afsluiting met borrel

Over het NL AIC domein 'Water en Klimaat'

We hebben meer rekenkracht nodig, maar ook nieuwe technieken, om ons voor te bereiden op scenario's die we met onze oude, historische data niet meer kunnen voorspellen. Want als we moeten wachten met rekenen tot we genoeg data hebben over de opwarming van de aarde, dan is het kwaad waarschijnlijk al geschied. De toepassing van AI en Machine Learning kan hier uitkomst bij bieden. Door in de NL AIC proeftuin 'Water en Klimaat' samen te werken met AI-specialisten en de industrie kunnen we onze gezamenlijke rekenkracht vergroten en nieuwe, innovatieve oplossingen ontwikkelen die de maatschappij als geheel ten goede komen.

We hebben in de watersector een unieke schat aan wereldwijde water- en klimaatadata beschikbaar voor onderzoek. Van lokale data uit IoT netwerken tot aardobservatie data van satellieten en outputs van grote klimaatmodellen. Wij zoeken AI-onderzoekers die de watersector willen helpen om de praktijkproblemen van het watermanagement in Nederland en internationaal op te lossen. De ambitie is om Nederland niet alleen voor te bereiden op de toekomstige klimaatuitdagingen, maar ook om een leidende rol te spelen bij de wereldwijde aanpak van deze problematiek.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van DigiShape (6x per jaar) om op de hoogte te blijven van de activiteiten van DigiShape en het NL AIC domein Water en Klimaat.

Download (en deel) de Infographic AI voor water en klimaat

Contactpersonen 

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (DigiShape)
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(Hydrologic)
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Deltares)

ENGLISH VERSION

On July 2, we are hosting a working session as part of the NL AIC Working Group on Water and Climate. During this session, we will identify use cases that can accelerate addressing the challenges posed by climate change. Do you have expertise in mathematics, machine learning, or AI and want to develop concrete cases related to this societal issue? Join us in this session!

Praktisch

Why More AI in Water and Climate?

The rapidly advancing climate change is causing extremes that we cannot address in time. Think of the deluge in July 2021 above South Limburg, Belgium, and Germany, which caused immense damage in our country and claimed many lives abroad. Or the longer periods of drought, putting pressure on access to fresh water.

With all the knowledge we have about water, we are exceptionally good at making predictions for the future in our country and can tailor our water management and measures accordingly. But: it's not happening quickly enough. With the pace at which climate change is occurring, traditional climate models are becoming less accurate in predicting what will happen when and where in the future.

The application of AI and Machine Learning can provide a solution. By collaborating with AI specialists and the industry in the 'Water and Climate' pilot project, we can increase our collective computing power and develop new, innovative solutions that benefit society as a whole.

Who is it for?

AI researchers, Machine Learning experts, mathematicians, end-users, and problem owners with water-related issues from government and the market.

Concept program

12:30 Registration and sandwich lunch
13:30 Program start
      - Introduction by Arnold Lobbrecht and Chris Karman
      - Perspectives from the scientific community
14:45 Collection of concrete project/case ideas
15:00 Developing ideas in Open Space
16:00 Plenary feedback
16:30 Conclusion with drinks

About the NL AIC Domain 'Water and Climate'

We need more computing power, but also new techniques, to prepare for scenarios that we can no longer predict with our old, historical data. Because if we have to wait until we have enough data on global warming to start computing, the damage will likely already be done. The application of AI and Machine Learning can provide a solution here. By collaborating with AI specialists and the industry in the NL AIC 'Water and Climate' pilot project, we can increase our collective computing power and develop new, innovative solutions that benefit society as a whole.

In the water sector, we have a unique treasure trove of global water and climate data available for research. From local data from IoT networks to satellite earth observation data and outputs from large-scale climate models. We are looking for AI researchers who want to help the water sector solve the practical problems of water management in the Netherlands and internationally. The ambition is not only to prepare the Netherlands for future climate challenges but also to play a leading role in the global approach to these issues.

Sign up for the DigiShape newsletter (6 times a year) to stay informed about DigiShape's activities and the NL AIC domain Water and Climate.

Download (and share) this Infographic AI voor water en klimaat

Contact

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (DigiShape)
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.(Hydrologic)
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Deltares)
Multicloud

Binnen DigiShape creëren we massa en versnelling door digitale componenten van allerlei projecten en initiatieven te verbinden, zonder dat deze hun eigenheid en autonomie verliezen. Hiermee ontstaat er een win-win voor iedereen!

Chris Karman, kwartiermaker DigiShape

Over Digishape