DijkmonitoringKunnen we de Nederlandse waterkeringen op een efficiëntere en effectievere manier monitoren, beheren en versterken door slimmer gebruik te maken van data? Deze vraag staat centraal in de use case Digitale dijkmonitoring.

Dijkmonitoring voor veilige dijken

Dijkmonitoring is van groot belang om de Nederlandse waterkeringen veilig te houden. Door de dijken regelmatig te inspecteren worden mogelijke kwetsbaarheden op tijd gesignaleerd en opgelost. Tot nu toe inspecteren we de dijken vooral op visuele wijze: een dijkwacht loopt langs de dijk en rapporteert op basis van ervaring de mogelijke problemen. Voor plannen van versterken wordt er ook grondonderzoek met instrumenten gedaan, maar dat is arbeidsintensief en kostbaar.

Ruimte voor verbetering

Onder waterbeheerders groeit de overtuiging dat dijkmonitoring effectiever en efficiënter kan worden uitgevoerd als we gebruik maken van de mogelijkheden van remote sensing en digitalisering. Door data van onder andere satellieten en drones te gebruiken, nemen we andere patronen waar dan met het blote oog en meetinstrumenten op een paar plekken. Zo krijgen we een vollediger informatiebeeld. Door vanuit grote hoogte naar dijken te kijken, zien we bijvoorbeeld dat dijken licht deformeren en heen en weer bewegen, maar hoe dit precies werkt weten we nog niet. Met behulp van nieuwe technieken kunnen we belangrijke verschijnselen onderzoeken, zoals bijvoorbeeld:

 • de ontwikkeling van scheuren in dijken;
 • de invloed die veranderingen in de omgeving hebben op dijkstabiliteit;
 • de invloed van de ondergrond of grasbekleding;
 • hoe waterspanning werkt bij hoog en laag water.

Voorspellend optreden door meer inzicht

Hoe meer inzicht we hebben in de verschijnselen die zich op, onder, in en rond dijken afspelen, hoe meer we voorspellend kunnen optreden en hoe gerichter en grondiger we te werk kunnen gaan. We hoeven geen maatregelen te nemen ‘voor het geval dat', maar weten op welke plekken we ons moeten richten om de veiligheid te blijven garanderen. Zelfs als het uitzonderlijke of extreme situaties betreft.

Data, technieken en informatievragen bij elkaar brengen

In de Digishape use case Digitale Dijkmonitoring inventariseren we de informatieopgaven waar waterbeheerders voor staan en op welke manier we deze met behulp van data en nieuwe technieken kunnen oplossen. Daarbij onderzoeken we welke beschikbare data er al rondom waterkeringen zijn, maar ook welke nieuwe methodes en technieken we kunnen gebruiken zoals satellietdata en analyselabs. We zijn in mei 2019 begonnen en gaan ons richten op een aantal concrete use cases. De volgende zijn al benoemd:

 • Verbetering inzicht ondergrond voor beoordelingen (verfijnen SOS)
 • Ontwikkeling van scheuren tijdens droogte
 • Monitoring kwaliteit grasbekledingen
 • Lange termijn vervormingen van waterkeringen
Bij statische ondergrond schematisatie (SOS) gaat het om een kaart met grondtypes van de ondergrond, waarop kansen staan aangegeven dat bepaalde types voorkomen. Denk aan lagen waarin water relatief makkelijk tunneltjes onder de dijk kan maken.

Open uitnodiging: denk mee

We nodigen iedereen uit om aan deze use cases en/of aan de digishape bijeenkomsten deel te nemen, die:

 • ervaring heeft met geavanceerde verwerkingsmethoden zoals bijvoorbeeld machine learning of artificial intelligence; of
 • de beschikking heeft over data of instrumenten die voor digitale dijkmonitoring van belang kunnen zijn; of
 • waterkeringen beheert en ideeën heeft wat we met digitale dijkmonitoring zouden kunnen of moeten veranderen: hoe kan het je in je werkproces helpen?

Het doel is dat we samen tot een of meerdere proof of concepts komen, die we uiteindelijk kunnen gaan toepassen in het reguliere systeem van dijkmonitoring. Heb je ideën? Neem contact op met onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen

Gerrit BurgersGerrit Burgers
Senior Adviseur Data en Informatiemanagement
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
gerrit.burgers@rws.nl
+31 (0)6 15 21 60 17

Chris BremmerChris Bremmer
Deltares
chris.bremmer@deltares.nl
+31 (0)6 46 91 46 14

Iris van de KerkIris van de Kerk
Afdeling Waterkeringen
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
iris.vande.kerk@rws.nl
+31 (0)6 51 84 15 09

Henk van HemertHenk van Hemert
Coördinerend adviseur afdeling Waterkeringen
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
henk.van.hemert@rws.nl
+31 (0)6 11 30 42 25

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Met de use case Droogte willen we de informatievoorziening over droogte verbeteren. Door data met elkaar te combineren, maar ook door nieuwe methoden van sensoring en data science toe te passen, willen we iedere belanghebbende op elk moment kunnen voorzien van het juiste handelingsperspectief.

Dimmie Hendriks, Deltares

Use case Droogte