zeewering westkapelleBepaal een innovatieve manier waarop het doorzicht van het water in het Markermeer / IJmeer kan worden beschreven, en voer dit uit. Deze opdracht staat centraal in de Digishape use case 'Doorzicht in Markermeer – IJmeer'.

Wat is doorzicht?

Doorzicht is een maat voor de helderheid van water, die wordt bepaald door de hoeveelheid zwevende deeltjes, zoals voedingstoffen en zand, in het water. Het is een belangrijke indicator voor de waterkwaliteit en heeft een grote invloed op de hoeveelheid en variëteit van planten en vissen die in het water voorkomen. Door regelmatig op verschillende plekken watermonsters te nemen in het Markermeer-IJmeer, meten we het doorzicht en kunnen we uitspraken doen over onder andere de waterkwaliteit. Op basis hiervan moet Rijkswaterstaat maatregelen nemen om deze kwaliteit te verbeteren. Dit is één van de verplichtingen van bijvoorbeeld de Kaderrichtlijn Water.

Geen volledig beeld van doorzicht

Het bemonsteren van water op verschillende plekken geeft geen volledig beeld van het doorzicht in het Markermeer-IJmeer. We meten op bepaalde plekken, en doen op basis van waarschijnlijkheid uitspraken over het doorzicht op andere locaties in het water. Ook weten we nog lang niet alles over andere parameters die verband houden met doorzicht en met welke causaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de visstand, de stroming en de biodiversiteit.

Inzicht en innovatie door data met elkaar te combineren

Pilot Voorlandoplossing HoutribdijkTegelijkertijd zijn er talloze data voorhanden, die we nog niet met elkaar combineren. Denk aan data die bij grote projecten als De Nieuwe Afsluitdijk, de aanleg van de Markerwadden of de versterking van de Houtribdijk wordt ingewonnen. Maar ook aan satellietdata, chemische data, data over de ondergrond, data over vogeltrek, et cetera. Door de beschikbare datasets in kaart te brengen en met elkaar te combineren, kunnen we nieuwe verbanden leggen en meer inzicht krijgen in de doorkijk in het Markermeer-IJmeer en gerelateerde verschijnselen. Zo krijgen we een beter inzicht in de toestand van het Markermeer - IJmeer en leggen we de basis voor innovatie.

Door open innovatie betere voorspellingen doen

Met de Digishape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science technieken een completer inzicht krijgen in het doorzicht in het Markermeer en IJmeer. Zodat we beter voorspellingen kunnen doen over de toekomst, weten welke parameters op welke manier met elkaar interacteren en gerichter maatregelen kunnen nemen.

Uitdagingen in dit traject

De eerste uitdaging die we tegenkomen is de definitie van de use case zelf. Door bij de start al kaders te stellen, zoals het focussen op doorzicht en het Markermeer-IJmeer, creëren we misschien al een tunnelvisie die innovatieve denkwijzen beperkt. Tegelijkertijd geeft het ook focus om een verschijnsel tot in de volle diepte te begrijpen.

Next steps

Eind 2019 schrijven we binnen een innovatieve aanbesteding een prijsvraag uit, waarin we marktpartijen uitnodigen om met een innovatief proof of concept te komen die antwoord geeft op de centrale vraag in deze use case.

Oproep aan de community

Iedereen die ideën heeft bij de inhoud van deze use case, of beschikking heeft over interessante databronnen of technieken, of mee wil denken, mee wil doen, is welkom om een bijdrage te leveren. Neem contact op met een van de onderstaande contactpersonen en innoveer mee.

Contactpersonen

Ton GarritsenTon Garritsen
Adviseur Rijkswaterstaat Midden Nederland / Netwerkontwikkeling en Visie;
ton.garritsen@rws.nl
+31 (0)6 20 42 16 81

Marcel KotteMarcel Kotte
Adviseur Rijkswaterstaat Water, verkeer en Leefomgeving / Veiligheid en Watergebruik
marcel.kotte@rws.nl
+31 (0)6 51 24 92 57

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Project Markermeer-IJmeer