overzicht patches 2Seizoensmatige ontwikkeling van vegetatie in kleine stromende wateren kan leiden tot een verhoogd overstromingsrisico bovenstrooms van deze vegetatie. Tegelijkertijd is deze vegetatie een belangrijk onderdeel van een gezond functionerend ecosysteem, zoals ook door de KaderRichtlijn Water wordt beoogd. Te veel vegetatie moet echter wel tijdig verwijderd worden. Het maai-BOS wordt door veel waterschappen ingezet om te bepalen wanneer er gemaaid moet worden: wanneer de afvoercapaciteit te klein wordt, wordt er een veldbezoek gepland om te kijken waar gemaaid moet worden. Met het Dotterproject proberen we een snelle techniek te ontwikkelen, die gebruik maakt van een nieuwe camera-drone-combinatie, om te bepalen waar de daadwerkelijke obstakels in een beek zich bevinden en tegelijkertijd de ecologische waarde van de vegetatie te behouden.

Doel van het project

Op opzetten van een nieuwe drone-camera-combinatie die in staat is snel en doelmatig vegetatie in stromende wateren te kwalificeren en te kwantificeren, om zo bij te dragen aan effectiever watermanagement door vlakdekkende inschatting van specifieke ruwheid (overstrominsrisico-inschatting) en ecologische waarde (duurzaam en efficienter onderhoud van beken). Validatie van de techniek wordt voorzien in een gecontroleerde experimentele opzet in het River experiment Centre in Andong (korea), waar ongeschaalde buitenproeven in grootschalige stroomgoten mogelijk is. Dit is de enige faciliteit ter wereld waar dit kan. Het resultaat is een eerste versie van deze nieuwe tool-combinatie, met een softwareversie die middels een eerste proef is gevalideerd. We voorzien in de volgende jaren het concept dan ook verder te testen in Nederlandse beeksystemen van bijdragende waterschapspartners/STOWA.

Omschrijving van de activiteiten

voorjaar2016- eerste opzet drone-camera combinatie in Nederland + bezoek Koreaanse partners aan Nederland, zomer 2016- testen in het River Experiment Centre in Korea met verschillende vegetatietypen en dichtheden door totale consortium (1 bezoek aan het REC), najaar 2016 validatie software met resultaten uit de REC-experimenten, mogelijk een eerste vlucht over een Nederlandse beek.

Verwachte resultaten

Het eindresultaat van dit eerste jaar van het Dotterproject is een eerste versie van een drone-camera-opzet die in staat is om een vlakdekkend beeld te kwantificeren van vegetatie in stromende wateren, om zo bij te dragen aan een objectieve inschatting van mogelijke obstructies in watergangen en de ecologische waarde daarvan. Het langere termijn einddoel is het beschikbaar maken van deze techniek voor de markt om snel en efficient vegetatiebeheer in beken mogelijk te maken.

Innovativiteit

Het consortium heeft een excellente mix aan ervaringen. KnowH20 kan de nieuwe UAV-inventarisatietechniek direct te koppelen aan relevante onderdelen van de ecologische beoordelingen zoals vereist voor de KRW, Deltares beschikt over de ervaring om nieuwe UAV-camera opzetten te maken en het KICT en de KICT Joint Venture zijn uitermate bedreven in het uitvoeren van grootschalige validatieproeven in het REC, waarbij ook drones worden ingezet voor monitoring van stromingpatronen en beeldinwinning. Het KICT en Deltares zullen samen werken aan de ontwikkeling en validatie van de benodigde software algorithmes. Door de samenwerking tussen verschillende disciplines ontstaat een nieuw product dat een directe koppeling maakt tussen waterkwantiteits- en ecologisch beheer van kleine stromende wateren en zorgt voor een goede afweging van belangen in het beheer van deze watersystemen.

Valorisatie

Het PPS-consortium zal dit jaar focussen op de eerste ontwikkelingen van het nieuwe inventarisatie-instrumentarium, waarna deze gepresenteerd zullen worden aan eindgebruikers. We voorzien op termijn deze kennis verder te dissemineren middels workshops voor markt- en waterbeherende partijen.

Contactpersonen

Ellis Penning

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciƫle partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners