DigiShape is een open innovatieplatform van en voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden, die samen de grote potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten.

De afgelopen jaren zien we dat de wereld in een razend tempo digitaliseert. Door slim gebruik te maken van data-innovaties en digitalisering kan de watersector kosten besparen, de kwaliteit verhogen en risico's beperken. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn dan ook volop bezig om data vanuit verschillende bronnen slimmer in hun bedrijfsprocessen te integreren.

Desondanks worden data, technieken en kennis nog onvoldoende met elkaar gedeeld. Om de snelheid bij te kunnen benen en onze concurrentiekracht te behouden, is het van belang om al lopende initiatieven op het gebied van data science te koppelen en veelbelovende nieuwe technieken te signaleren, uittesten en implementeren. Met dit doel is DigiShape opgericht als proeftuin onder de Topsector Water & Maritiem (TKI Deltatechnologie). We werken samen aan use cases, waaraan iedereen kan bijdragen en waarvan we de data en resultaten met elkaar delen. Zo vergroten we onze gezamenlijke slagkracht en ontwikkelen we innovaties die door de hele sector kunnen worden toegepast.

Use cases

In de use cases proberen we met behulp van data science en digitalisering innovatieve oplossingen te vinden voor concrete wateropgaven. Denk aan nieuwe manieren van dijkmonitoring of het monitoren van verzilting. Afhankelijk van de uitdaging of het vraagstuk inventariseren we welke data we samen hebben, of we nieuwe databronnen kunnen aanboren en hoe we dit alles kunnen combineren. Daarnaast zoeken we naar nieuwe geavanceerde technieken om data in te winnen of te verwerken.

Datascience for delta's

DigiShape is niet alleen bedoeld voor professionals die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de ontwikkeling van ons watersysteem, maar ook voor experts uit andere sectoren. Denk aan mensen die verstand hebben van nieuwe technieken als data science, machine learning of artificial intelligence. Iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor onze kust, de rivieren, de zee en hun functies (transport, landbouw, drinkwater, etc) en wil bijdragen aan slimme oplossingen is welkom om mee te doen.

Werkwijze

digishape proces tekening chris

  1. Iedereen kan een use case initiëren. De verantwoordelijkheid en de borging van de uitvoering blijft bij dezelfde partij.
  2. De data, code, kennis en resultaten die in de use case worden gebruikt en ontwikkeld, delen we met de DigiShape community.
  3. Derden kunnen op ieder moment, maar vooral tijdens de DigiShape dagen, aanhaken en meedenken in een use case.
  4. Dit leidt vaak tot meedoen, waardoor nieuwe samenwerkingen ontstaan.

DigiShape dagen

We organiseren elke maand een DigiShape dag, zodat dit proces zich blijft herhalen en we in een hoog tempo van elkaar kunnen leren. Op die manier komen we het snelst tot innovaties. Dit proces van open innovatie is ook terug te zien in de innovatiefunnel.

Innovatiefunnel

digishape innovatiefunnel

Fase 1: Netwerkvorming

We werken aan de ontwikkeling van een actieve community van personen uit de watersector maar juist ook uit andere domeinen. Het doel is het faciliteren van ‘toevallige’ ontmoetingen tussen mensen en het inspireren van elkaar.

Fase 2: Ideevorming

Wanneer een aantal personen elkaar ‘hebben gevonden’ werken ze samen aan de verdere uitwerking van het idee. Hierbij draait het om het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het ontwikkelen van een roadmap voor innovatie en het ontwikkelen van een cluster van partijen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het innovatietraject.

Fase 3: Consortiumvorming

In deze fase formaliseren de partijen hun samenwerking en worden rollen en taken en de eventuele benodigde budgetten vastgelegd. Hierbij wordt zorgvuldig het gezamenlijk belang als de individuele belangen van de consortium partners in ogenschouw genomen, zodat de business case voor alle partijen voldoende waarde heeft.

Fase 4: Uitvoering

Tot slot gaan de partijen met elkaar aan de slag om te komen tot een proof of concept. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er wordt geexperimenteerd, waarbij ruimte is voor mislukkingen. Alleen dan kan sprake zijn van èchte en baanbrekende innovatie. Elke succesvolle use case levert op deze manier één of meerdere proofs of concept op en zo mogelijk ook een plan voor opschaling en implementatie in de praktijk.

Resultaten van DigiShape

  • Nieuwe technieken op gebied van data en ICT worden beschikbaar voor de watersector;
  • Besluiten worden genomen op basis van slimme, datagedreven analyses;
  • Partijen delen in vertrouwen data met elkaar;
  • Door het gebruiken van nieuwe technologische oplossingen komener voortdurend nieuwe databronnen beschikbaar;
  • Medewerkers worden in staat gesteld om nieuwe technieken aan te leren, te implementeren en samen te werken met andere partijen.

Meer informatie en downloads

Verslagen van het partnerberaad

Verslagen van DigiShape dagen

DigiShape samenwerkingsovereenkomst

Presentaties:
pdfdigishape_algemeen_020919.pdf
(2 september 2019)
pdfProeftuin DigiShape – NKWK presentatie (14 mei 2019)
pdfDigiShape in het kort (12 maart 2019)
pdfDigiShape – toelichtingsmemo (31 juli 2017)

2019 mei 23 hr reservefoto nkwk nieuwsbericht 736x190 acf cropped

Samenwerken, innoveren, (engineerings)kennis en data. Binnen de waterbouw en Van Oord belangrijke ingrediënten voor succes, die we ook via Digishape met de sector verder willen ontwikkelen en delen. Wij zien als mede initiatiefnemer het belang van vergaande digitalisering en willen hieraan een bijdrage leveren met onze kennis en ons uitgebreide netwerk.

Ivar Daemen, Van Oord