Binnen de DigiShape programmalijn Droogte wordt gewerkt aan een aantal cases:

 • Actuele verdamping
  De hoofdvraag van deze case is: "Hoe kan satellietdata (en ander type data) ingezet worden bij het beantwoorden van het waterverdelingsvraagstuk onder droge omstandigheden? ​"

 • Sturen op droogterisico's
  Met Sturen op Droogte wordt een droogte dashboard ontwikkeld waarmee waterbeheerders in het gebied rond het Amsterdam-Rijn Kanaal en het Noordzee kanaal de waterverdeling beter kunnen sturen bij droogte.

 • Droogte en scheepvaart
  Met een agent based model kunnen autonome ontwikkelingen worden verkend, zoals een modal shift, maar ook effecten van maatregelen, zoals wateraanvoermaatregelen. Door te variëren met waterdiepte, hoeveelheid schepen, type schepen en gedrag van schippers kan bijvoorbeeld worden onderzocht wat voor effect deze factoren hebben op vaarroutes, vaarkosten en vervoerde vracht.

Tijdens dit webinar zullen de cases worden toegelicht en gaan we in een drietal parallel sessies met elkaar in gesprek om de verschillende cases te verrijken. 

Informatie over de DigiShape dagen

Elke vier weken organiseren we een DigiShape dag om te werken aan de verschillende use cases. Je kunt ook zelf een werksessie organiseren om een nieuwe use case te introduceren.

Wil je meedoen? Neem dan contact op met de aanjager van DigiShape Chris Karman: chris@digishape.nl. Het programma van een DigiShape dag bestaat ruwweg uit drie blokken:

 • ochtendprogramma met parallelle werksessies
 • gezamenlijke werklunch (netwerken, uitwisselen van informatie)
 • middagprogramma met parallelle werksessies

Deelname is gratis. We verwachten dat iedereen aanwezig is bij de lunch (ook als je alleen aan het ochtend of middagprogramma deelneemt), zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Use case Markermeer-IJmeer