3D digital twin Noordzee - visualisatie

(Dutch below) On Thursday, December 14, there will be another DigiShape day. This time at our partner MARIN in Wageningen. During the DigiShape days, interaction is key. You will get an update on the current state of affairs and engage in conversation with each other about digital issues in the water sector.

We will meet each other from 9.30 until 14.00 and focus on the Digital North Sea. Participation is free. We expect everyone who comes to participate at the lunch, so that we can make maximum use of the opportunity to exchange knowledge and information.

Practical info

 • Thursday, December 14 from 10:00 (9:30 walk-in) to 14:00.
 • If there are English speakers present, we will hold the meeting in English.
 • MARIN
  Haagsteeg 2
  6708 PM Wageningen
 • Sign up via this link
 • Note: the session on water depth, originally scheduled in the afternoon, has been moved to a later time.

Program

09:30 am - Reception at MARIN

During the walk-in you can get acquainted with the Digital Twin for the North Sea.

10:00 am - Digital North Sea

Can we make spatial plans in the North Sea and their impacts more transparent by combining data and using advanced processing techniques?

Although not very visible to people on land, the North Sea is extremely busy. Wind farms have to be built, there are very busy shipping routes, the fishing industry wants to be able to fish, Internet cables and oil and gas pipelines need space, and there is also nature that we need to preserve or restore. New uses are also being added, such as co-use in wind farms and sand extraction, with as yet unknown impact on the cumulative effect of our use of the North Sea. For policy makers and users, it is a well-nigh insoluble puzzle to make plans in which other interests are also necessarily affected.

With the Digitwin North Sea, DigiShape has anticipated the past few years by developing a state of the art tool to support policy makers, stakeholders, scientists and citizens. Now it's time to take the next step: what questions do we need to answer in the coming years, how can data and models help us do this, and what is the step we need to take today to make this development a reality?

Pitches:

 • State of affairs Implementation Program Digital North Sea (Hotze de Jong, RWS-OEC)
 • Ecological monitoring & data (Informatiehuis Marien)
 • Nautical safety & data
 • Data infrastructure (Connectivity Fieldlab North Sea)
 • Digital Twin of the Oceans
 • Long-term perspective (Wim van Urk, I&W-DGWB)

Discussion in theme groups:

 • Ecology
 • Safety
 • Use

1:00 p.m. - Networking Lunch

Networking lunch with ongoing demonstration of the Digital Twin North Sea and two lunch presentations:

 • TO2 Digilab - Funding has recently been granted for the development of the TO2 DigiLab. This is a virtual collaboration environment in which the knowledge institutes - and later also governments and market parties - will have flexible, efficient and secure access to each other's data, algorithms, models and computing capacity.
 • BEACON - Fast data access to exactly the right subsets is of great importance for using the data within applications, Virtual Research environments, processing services, etc. However, data is often organized into millions of files, making solutions complex and slow. BEACON overcomes this through smart indexes, simple set-up and flexible API shell, turning data into a data lake.

2:00 p.m. - End

It promises to be an inspiring day! Sign up via this link.

Image is from web application 3D digital twin North Sea

14 december - DigiShape dag | Digitale Noordzee

(English above) Op donderdag 14 december is er weer een DigiShape dag. Dit keer bij onze partner MARIN in Wageningen. Tijdens de DigiShape dagen staat interactie centraal. Je krijgt een update over de actuele stand van zaken en gaat met elkaar in gesprek over digitale vraagstukken in de watersector.

Inhoudelijk staat de ochtend in het teken van de Digitale Noordzee en de middag in het teken AI en waterdiepte. Maar laat dat je niet weerhouden om juist de hele dag aanwezig te laten zijn om je als vanouds te laten inspireren!

Deelname is gratis. We verwachten dat iedereen die komt ook meeluncht, zodat we maximaal van de gelegenheid gebruik kunnen maken om kennis en informatie uit te wisselen.

Praktische info

 • Donderdag 14 december van 10.00 (9.30 inloop) tot 16.00 uur
 • Als er mensen aanwezig zijn, die geen Nederlands spreken, houden we de bijeenkomst in het Engels. 
 • MARIN
  Haagsteeg 2
  6708 PM Wageningen
 • Meld je aan via deze link
 • NB: de sessie over waterdiepte, die oorspronkelijk in de middag was gepland, is verplaatst naar een later moment.

Programma

09.30 uur - Ontvangst bij MARIN

Tijdens de inloop kan kennis worden gemaakt met de Digital Twin voor de Noordzee.

10.00 uur - Digitale Noordzee

Kunnen we de ruimtelijke plannen op de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkingstechnieken?

Hoewel niet erg zichtbaar voor de mensen op het land, is het extreem druk op de Noordzee. Er moeten windmolenparken komen, er liggen zeer drukke scheepvaartroutes, de visserijsector wil kunnen vissen, internetkabels en olie- en gasleidingen hebben ruimte nodig en er is ook natuur die we in stand moeten houden of herstellen. Daarnaast komen er nieuwe gebruiksvormen bij, zoals medegebruik in windparken en zandwinning, met nog onbekende invloed op het cumulatieve effect van ons gebruik op de Noordzee. Voor beleidmakers en gebruikers een schier onoplosbare puzzel om plannen te maken waarbij andere belangen noodzakelijkerwijs ook hinder ondervinden.

Met de Digitwin Noordzee is in DigiShape verband de afgelopen jaren vooruitgelopen door een state of the art tool te ontwikkelen om beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers te ondersteunen. Nu is het tijd om de volgende stap te zetten: welke vragen moeten we in de komende jaren beantwoorden, hoe kunnen data en modellen ons daarbij helpen en wat is de stap die we vandaag moeten zetten om deze ontwikkeling te realiseren?

Pitches:

 • Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Digitale Noordzee (Hotze de Jong, RWS-OEC)
 • Ecologische monitoring & data (Informatiehuis Marien)
 • Nautische Veiligheid & data
 • Data infrastructuur (Connectivity Fieldlab North Sea)
 • Digital Twin of the Oceans
 • Lange termijn perspectief (Wim van Urk, I&W-DGWB)

Discussie in themagroepen:

 • Ecologie
 • Veiligheid
 • Gebruik

13.00 uur - Netwerklunch

Netwerklunch met doorlopende demonstratie van de Digital Twin Noordzee en twee lunch presentaties:

 • TO2 Digilab - Recent is financiering toegekend voor de ontwikkeling van het TO2 DigiLab. Dit is een virtuele samenwerkingsomgeving waarin de kennisinstituten - en later ook overheden en marktpartijen - flexibel, efficiënt en veilig toegang krijgen tot elkaars data, algoritmes, modellen en rekencapaciteit.
 • BEACON - Snelle data toegang tot exact de juiste subsets is van groot belang voor het gebruik van de data binnen applicaties, Virtual Research omgevingen, processing services, etc. Data is echter vaak georganiseerd in miljoenen bestanden, en dat maakt oplossingen complex en traag. BEACON ondervangt dit door slimme indexen, een eenvoudige set-up en flexibele API schil, waardoor het van data een data lake maakt.

14.00 uur - Einde

Het belooft een inspirerende dag te worden! Meld je aan via deze link.

Afbeelding komt uit webapplicatie 3D digital twin Noordzee

Meeting

Als consultancy bedrijf moet je vaak door allerlei hoepels van inkoop en regelgeving heen springen om in projecten te mogen uitvoeren. Bij DigiShape werkt dat anders: je bent met gelijkgestemden van zowel overheden als commerciële partijen in gesprek en inventariseert samen welke mogelijke oplossingen er zijn voor de problemen die er spelen. Dat geeft veel positieve energie.

Bart van Mierlo, PeriPlus

Organisatie en partners