Dijk in Nederland, bron Pixabay

(English below) Op dinsdag 26 maart organiseren we een DigiShape dag over dijkmonitoring en AI, samen met het Netwerk Dijkmonitoring. 

Dijkmonitoring en AI

Nederland wordt beschermd door meer dan 3.500 kilometer primaire waterkeringen en 14.000 kilometer regionale binnenwaterkeringen. Het bewaken van zo'n complex systeem is een flinke opgave en heel belangrijk om ons land tegen overstromingen te beschermen. Artificial Intelligence krijgt hierbij een steeds grotere rol.

Tijdens de DigiShape dag kijken we naar de stand van zaken van verschillende methoden van dijkmonitoring en behandelen we een aantal AI-systemen die door de academische wereld en de praktijk samen zijn ontwikkeld. Ook gaan we met elkaar in gesprek over hoe we data van verschillende beheerders bij elkaar brengen (bijvoorbeeld rond scheuren in dijken) zodat we samen sneller, betere AI oplossingen kunnen ontwikkelen.

Praktische info

 • Dinsdag 26 maart van 13.00 tot 17.00 uur
 • Als er mensen aanwezig zijn, die geen Nederlands spreken, houden we de bijeenkomst in het Engels. 
 • TU Delft
  Faculteit CiTG
  Stevinweg 1
  2628 CN Delft
  Parkeren: we adviseren te parkeren in P2 aan de Van den Broekweg 1 in Delft.
 • Meld je aan via deze link

Programma

13.00 uur - Ontvangst bij TU Delft

Inloop met koffie / thee en iets lekkers

13.30 uur - Introductie en perspectief vanuit het waterschap

Jeroen Baars van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt ons mee in het perspectief van het waterschap. Op welke manier kan Artifical Intelligence binnen het dijkbeheer oplossingen bieden? Op welke manier wordt AI nu al in het waterschap ingezet?

14.00 uur - Digitwin en bewezen dijksterkte

Kin Sun Lam laat zien dat in een DigiTwin voor waterkeringen, ondergrond, dijkmonitoring en AI/data science samen komen. Dijkmonitoring geeft over de tijd de input waarmee met data science en AI de dijkschematisering en -modellen kunnen worden verbeterd en aangescherpt. Dit geautomatiseerd lerend systeem geeft de keringbeheerder steeds beter inzicht in haar dijken bij verschillende omstandigheden.

Hij zal dit illustreren aan de hand van een pilot bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met peilbuismonitoring en data science krijgt de keringbeheerder inzicht in overleefde (natte) omstandigheden en de bijbehorende terugkeertijden. Deze bewezen dijksterkte is mogelijk te verzilveren in de vorm van een aangescherpte (geupdate) faalkans van de dijk.

14.30 uur - Trainen van AI modellen

Muriel Serrurier Schepper van het AI Annotatielab gaat het hebben over het trainen van AI-modellen. Het AI Annotatielab is een sociale onderneming die hoogwaardige, verantwoorde data-annotatie biedt op een centrale locatie in Nederland. Daarbij werkt ze met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die met hun verschillende achtergronden en perspectieven kwalitatief hoogwaardige en ethisch verantwoorde data-annotatie waarborgen.

14.45 uur - Pauze

15.00 uur - AI Toolbox voor inspectiemonitoring van waterkeringen

Joost Stenfert behandelt de AI Toolbox voor inspectiemonitoring van waterkeringen, die bij HKV lijn in water in ontwikkeling is.

Het gebruik van AI heeft de potentie om inspectie en monitoring van waterkeringen ingrijpend te veranderen. Waterschappen inspecteren jaarlijks vele duizenden kilometers waterkeringen. Om inzicht te krijgen in de actuele sterkte van waterkeringen, wordt het steeds belangrijker om te kijken naar verschillen in conditie ten opzichte van de uitgangspunten van de toetsing en beoordeling. Dit soort inspecties zijn arbeidsintensief. Beheerders geven aan dat het handmatig vastleggen van schadebeelden en het verwerken van inspecties veel tijd kost. Dit heeft geleid tot de ambitie om samen met waterschappen een AI Toolbox voor waterkeringen te ontwikkelen. Joost laat voorbeelden en ambities zien en gaat in gesprek met de deelnemers over de ideeën van de Toolbox en mogelijke doorontwikkelingen.

15.30 uur - De rol van sensoren in AI systemen voor dijkmonitoring

Juan Pablo Aguilar Lopez van TU Delft gaat in op de rol van sensoren in AI systemen voor dijkmonitoring. Machine Learning algoritmen, die zijn ontwikkeld op basis van historische data, vormen in combinatie met slimme en geavanceerde sensoren de kern van een AI systeem. Juan zal dit demonstreren aan de hand van een aantal actuele projecten die door hem en zijn studenten worden uitgevoerd.

16.00 uur - Discussie

We gaan met de deelnemers in gesprek over hoe we kunnen voortbouwen op wat er al beschikbaar is. In de sector is veel data verzameld, hoe kunnen we het delen van de data met elkaar inrichten? Hoe kunnen we de mogelijkheden van innovaties op het gebied van datawetenschap in dijkmonitoring versnellen met de beschikbare data?

17.00 uur - Einde

Het belooft een inspirerende middag te worden! Meld je aan via deze link.

--- ENGLISH VERSION (translated by DeepL) ---

March 26 - DigiShape day

On Tuesday, March 26, we are organizing a DigiShape day about Dike Monitoring and AI, together with the Dike Monitoring Network. 

Dike Monitoring and AI

The Netherlands is protected by more than 3,500 kilometers of primary flood defences plus 14,000 more of inner regional ones. Monitoring such a complex system is not a small task while of paramount importance for the national flood safety. This is one of the main reasons why Artificial Intelligence will become a key role player in the planning and development of the Dutch strategy against climate change and sea level rise.

During the DigiShape day on 26 March we share some of the advancements in dike monitoring methods and systems developed by academia and practice, all leveraging on artificial intelligence elements. We will also discuss how to bring together data from different managers (e.g. around cracks in dykes) so that together we can develop faster, better AI solutions.

Practical info

 • Tuesday March 26th from 13.00 to 17.00.
 • If there are English speakers present, we will hold the meeting in English.
 • TU Delft
  Faculty CiTG
  Stevinweg 1
  2628 CN Delft
  Parking: we recommend parking in P2 at Van den Broekweg 1 in Delft.
 • Sign up via this link

Programme

13.00 - Reception at TU Delft

Walk-in with coffee/tea and a snack

13.30 - Introduction and perspective from the water board

Jeroen Baars of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier takes us through the perspective of the water board. In what way can Artifical Intelligence offer solutions within dike management? In what ways is AI already being deployed in the water board?

14.00 - Digitwin and proven dike strength

Kin Sun Lam shows that in a DigiTwin for flood defences, subsurface, dyke monitoring and AI/data science come together. Dike monitoring over time provides the input that data science and AI can be used to improve and sharpen dike schematics and models. This automated learning system gives the embankment manager ever better insight into its embankments under different conditions.

He will illustrate this using a pilot at Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. With gauge monitoring and data science, the barrier manager gains insight into surviving (wet) conditions and the corresponding return times. This proven dike strength may be redeemable in the form of a tightened (updated) dike failure probability.

14.30 - Training AI models

Muriel Serrurier Schepper of the AI Annotation Lab will talk about training AI models. The AI Annotation Lab is a social enterprise that provides high-quality, responsible data annotation at a central location in the Netherlands. In doing so, it works with people with a distance to the labour market who, with their different backgrounds and perspectives, ensure high-quality and ethical data annotation.

14.45 - Break

15.00 - AI Toolbox for inspection monitoring of flood defences

Joost Stenfert discusses the AI Toolbox for inspection monitoring of flood defences, which is under development at HKV line in water.

The use of AI has the potential to radically change inspection and monitoring of flood defences. Water boards inspect many thousands of kilometres of flood defences every year. To gain insight into the actual strength of flood defences, it is becoming increasingly important to look at differences in condition compared to the assumptions of testing and assessment. Such inspections are labour-intensive. Administrators indicate that recording damage images manually and processing inspections is time-consuming. This has led to the ambition to develop an AI Toolbox for flood defences together with water boards. Joost shows examples and ambitions and engages with participants about the Toolbox's ideas and possible further developments.

15.30 - The role of sensors in AI systems for dike monitoring

Juan Pablo Aguilar Lopez from TU Delft will discuss the role of sensors in AI systems for dike monitoring. Machine Learning algorithms, developed from historical data, combined with smart and advanced sensors form the core of an AI system. Juan will demonstrate this through a number of current projects being carried out by him and his students.

16.00 - Discussion

We will discuss with participants how to build on what is already available. A lot of data has been collected in the sector, how can we set up sharing? How can we accelerate the potential of data science innovations in dike monitoring with the available data?

17.00 - End

It promises to be an inspiring afternoon! Sign up via this link.

Zeewering West-Kapelle

Met de DigiShape use case Markermeer-IJmeer willen we door het combineren van data en het gebruiken van innovatieve data science en bewerkingstechnieken een completer beeld krijgen van het doorzicht in het Markermeer en IJmeer.

Marcel Kotte, Rijkswaterstaat

Project Markermeer-IJmeer