DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. We werken samen in use cases, waarin we als een open community experimenteren met beschikbare data, nieuwe data en geavanceerde technieken. Zo komen we sneller tot innovaties in onze wateropgaven.

Noordzee kustKunnen we de ruimtelijke plannen van de Noordzee en de effecten daarvan inzichtelijker maken door data met elkaar te combineren en gebruik te maken van geavanceerde verwerkingstechnieken? Dat is de vraag die centraal staat in het project Digitwin Noordzee.

Hoewel niet erg zichtbaar voor de mensen op het land, is het extreem druk op de Noordzee. Er moeten windmolenparken komen, er liggen zeer drukke scheepvaartroutes, de visserijsector wil kunnen vissen, internetkabels, stroom olie en gasleidingen hebben ruimte nodig en er is ook natuur die we in stand moeten houden of herstellen. Voor beleidmakers en gebruikers een schier onoplosbare puzzel om plannen te maken waarbij andere belangen noodzakelijkerwijs ook hinder ondervinden. De Digitwin Noordzee wil de ruimtelijke plannen voor de Noordzee en de effecten daarvan op de omgeving inzichtelijker te maken en op die manier de besluitvorming rondom de Noordzee vergemakkelijken.

Ga direct naar de DigiTwin tools!

300 browser versionBrowser version

Deze browser tool geeft inzage in de impact van de aanleg van windmolenparken op het gebied van Maritime Spatial Planning.
Lees meer  

msp challengeMSP challenge

Het Maritime Spatial Planning (MSP) Challenge simulation platform is ontwikkeld om beleidsmakers, stakeholders en studenten inzage te geven in maritieme problematiek.
Lees meer  

300 vr prototype3D datavisualisatie platform

Met dit platform willen we data geautomatiseerd kunnen omzetten in een virtual of augmented wereld zodat je direct ziet wat de effecten zijn van planvormings-keuzes.
Lees meer  

Hoe kan de ruimte op de Noordzee het beste worden verdeeld? 

De partners Rijkswaterstaat, Deltares, Maris, Wageningen Marine Research, Universiteit van Breda, Vrije Universiteit Amsterdam en informatiehuis Marien herkennen dit probleem en bieden hun expertise aan om te helpen. In het Wallagetraject en het Noordzeeakkoord wordt nagedacht over hoe de ruimte op de Noordzee het beste kan worden verdeeld. Dit is uiteraard een politiek traject, maar er zitten ook veel technische, financiële- en milieutechnische voor- en nadelen aan al de mogelijke keuzes, waarbij Digitwin Noordzee kan helpen.

Er is de laatste jaren al ervaring opgedaan met computermodellen en digitale tweelingen om beleidsmakers en publiek te helpen om beslissingen te nemen en te zien wat de gevolgen zijn van die beslissingen. Die systemen hebben ook hun beperkingen, we weten immers niet of een complex systeem als de Noordzee zich echt zo gaat gedragen als het model aangeeft. Om die onzekerheid aan te geven zien we daarom ook vaak de term “serious gaming” voorbij komen.

Digitale replica van de Noordzee

Met de Digitwin Noordzee willen we een stap vooruit zetten en een state of the art ondersteunende tool voor beleidsmakers, stakeholders, wetenschappers en burgers maken. Het is een digitale replica van de Noordzee, die gebruik maakt van alle kennis die er op dit moment is, maar is ook flexibel en laat de verantwoordelijkheid bij de beleidsmaker en de stakeholders. 

Er zullen diverse rekenmodellen in de tool zitten die in of uitgeschakeld kunnen worden afhankelijk van de wensen van de gebruikers. Vervolgens zal de digitwin gebruikt worden om het gesprek te faciliteren.

Omdat veel natuur zich onder water bevindt en het voor mensen moeilijk is om zich voor te stellen hoe bijvoorbeeld een dolfijn of vogel zich voelt in de drukte in de Noordzee gaan we ook een virtual reality module maken. Het idee is om op die manier een nog betere indruk te krijgen van de situatie.

Open uitnodiging: denk mee

We nodigen iedereen uit om aan deze use case en/of aan de digishape dag deel te nemen, die:

  • ervaring heeft met geavanceerde verwerkingsmethoden zoals bijvoorbeeld machine learning of artificial intelligence; of
  • de beschikking heeft over data of instrumenten, die bruikbaar zijn bij marine spatial planning.

Open innovatie

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden combineren hun data en kennis om de watersector te innoveren. We werken open source en experimenteren met nieuwe digitale ontwikkelingen.

Kom naar een DigiShape dag

Data science

We richten ons specifiek op de grote potentie van digitalisering voor de watersector. Met behulp van data science en digitalisering ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor concrete uitdagingen waar we voor staan.

Meer over DigiShape

Projecten

We werken multidisciplinair samen aan de uitdagingen van de partners. Dat zijn concrete wateropgaven waarvoor we met een innovatieve digitale aanpak betere en efficiëntere oplossingen kunnen vinden.

Ga naar de projecten

Voor wie?

Iedereen met een verantwoordelijkheid voor het watersysteem. Daarnaast mensen die bij kunnen dragen met technieken als data science, machine learning of artificial intelligence.

Informeer naar de mogelijkheden

Stroming en concentraties in en nabij de haven van Harlingen

Sluit je aan!

Binnen DigiShape kan iedere partner een use case inbrengen en daarmee gebruik maken van de kennis en expertise van de DigiShape community. Vanuit de gedachte van open innovatie kan iedereen op elk moment aanhaken.

Werk jij in een project waarin digitalisering een rol speelt? Heb je interesse om in een use case mee te werken? Of zie jij mogelijkheden om de watersector te innoveren? Stuur ons je bericht via info@digishape.nl!

Zeewering West-Kapelle

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om een data gedreven organisatie te worden. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met anderen. Voor het natte domein is Digishape hiervoor een onmisbare motor

Roeland Allewijn, Rijkswaterstaat

Over Digishape